اطلاعات تماس

نشانی: رشت – بزرگراه شهید بهشتی – خیابان دانشجو – دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت-دفتر مجله علمی پژوهشی پرستاری و مامایی جامع نگر  

کدپستی: 39841-41469

صندوق پستی: 1873- 41635 

تلفن: (33553202)(13)(98)

نمابر: (33550097)(13)(98)

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

آدرس پست الکترونیک

سیده نوشاز میرحق جو

مدیر مسئول

()(13)(98)

n_haghjou@gums.ac.ir

دکتر صدیقه پاک سرشت

سردبیر

Paksersht@yahoo.com

اعظم اقبالی

مدیر اجرایی

(33553202)(13)(98)

Holisticnmj@gmail.com


View: 4260 Time(s)   |   Print: 396 Time(s)   |   Email: 32 Time(s)   |   1 Comment(s)

© 2017 All Rights Reserved | Journal of Holistic Nursing And Midwifery

Designed & Developed by : Yektaweb