دوره 17، شماره 1 - ( 1-1386 )                   جلد 17 شماره 1 صفحات 31-36 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


، Zahra Mokhtarinejad @ Yahoo.com‎
چکیده:   (2670 مشاهده)

مقدمه: ارائه مراقبتهای بهداشتی با کیفیت مطلوب به کودکان از برنامه های بهداشت مادر وکودک است که اجرای آن کاهش مرگ و میر، ‏عوارض، حفظ و سلامتی را به همراه دارد. لذا ارزیابی این مراقبتها و بهبود عملکرد کارکنان و کیفیت ارائه قطعا" نقش موثری در ارتقاء ‏سلامت مادر و کودک خواهد داشت‎.‎

هدف: این پژوهش با هدف تعیین نحوه مراقبت های بهداشتی ارائه شده به کودکان زیر یکسال انجام شد . ‏

روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی است و در آن 91 نفر از کارکنان شاغل در مراکز بهداشتی– درمانی شهر رشت به ‏هنگام ارائه مراقبتهای بهداشتی به 291 کودک زیر یکسال در مورد پایش رشد و واکسیناسیون مورد مشاهده و بررسی قرار گرفتند. ‏مراکز بهداشتی شهر رشت بصورت خوشه ای و کارکنان بصورت سر شماری تعیین گردیدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای ‏مشتمل بر دو بخش بود. بخش اول شامل اطلاعات دموگرافیک که توسط واحدهای ‏‎ ‎پژوهش تکمیل گردید و بخش دوم چک لیست مربوط ‏به پایش رشد و واکسیناسیون که توسط پژوهشگر عینا" مشاهده و ثبت گردید. به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها از آمار توصیفی ‏‏( میانگین و انحراف معیار ) و آمار استنباطی ( آزمون کای دو و ضریب همبستگی پیرسون ) استفاده شد.‏

نتایج:‏یافته های پژوهش در رابطه با مشخصات دموگرافیک نشان داد اکثریت آنها (6/52 % ) در گروه سنی44-35 قرار داشتند، اکثریت ‏آنها (8/92%) فرزند زیر یکسال نداشتند و اکثریت واحدهای مورد پژوهش از کلاس های بازآموزی مربوط به پایش رشد و واکسیناسیون ‏شرکت کرده بودند. همچنیننتایج نشان داد که 8/58 درصد واحدهای مورد پژوهش مراقبتهای بهداشتی در مورد پایش رشد و3/44 ‏درصد واحدهای مورد پژوهش مراقبتهای بهداشتی در مورد واکسیناسیون را در حد مطلوب ارائه نمودند. ‏

 نتیجه گیری: یافته ها نشان داد بین سن ، تعداد فرزندان، رشته تحصیلی، میزان تحصیلات، سابقه کار، سابقه کار در واحد بهداشت ‏خانواده و شرکت در دوره های بازآموزی با نحوه مراقبت های بهداشتی ارائه شده به کودکان زیر یکسال در مورد پایش رشد و ‏واکسیناسیون ارتباط معنی داری وجود داشت ( 001/0> ‏P‏ ). اما بین داشتن فرزند زیر یکسال با نحوه مراقبت ارائه شده به کودکان زیر ‏یکسال ارتباط معنی داری مشاهده نگردید. همچنین بین وضعیت استخدام پرسنل با نحوه مراقبت های بهداشتی ارائه شده به کودکان ‏زیر یکسال بر اساس آزمون آماری کای دو ارتباط معنی داری وجود داشت( 002/0> ‏P‏ ). همچنین مشخص شد اکثریت ( 96% ) واحدهای ‏مورد پژوهش در حفظ زنجیره سرد، عملکرد مطلوب داشته اند.‏

  |   |   متن کامل (HTML)  (429 مشاهده)  
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۳/۵/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۳/۵/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۳/۵/۲۵