Volume 12, Issue 2 And 47 (12-2002)                   J Holist Nurs Midwifery 2002, 12(2 And 47): 73-77 | Back to browse issues page

XML Print


1- Instructor, Department of Midwifery , School of Nursing and Midwifery, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
Abstract:   (774 Views)
چکیده

مقدمه : کم خونی فقر آهن شایعترین کم خونی تغذیه ای در جهان به شمار می رود. در ایران یک سوم زنان باردار مبتلا به کم خونی فقر آهن هستند. با توجه به اینکه کم خونی فقر آهن بیماری است که می توان تقریبا بطور کامل از بروز آن جلوگیری کرد، باید گامهای مؤثری در جهت پیشگیری از آن برداشت . در صورتیکه مادران باردار از این بیماری آگاهی داشته باشند به میزان بسیار زیادی می توان از بروز علائم بیماری پیشگیری نمود، لذا. محققین بر آن شدند تا به انجام پژوهش در این خصوص بپردازند.
هدف : این پژوهش یک بررسی نیمه تجربی است که در آن پژوهشگر اقدام به اجرای یک برنامه آموزشی برای گروه مورد مطالعه نموده و چگونگی تأثیر آن را بر متغیر میزان آگاهی آنان در مورد کم خونی فقر آهن و نحوه پیشگیری از آن مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. 
روش کار: در این پژوهش ۵۰ نفر از مادران باردار مورد بررسی قرار گرفتند و داده ها در دو مرحله از گروه مورد مطالعه حاصل شد . به. این ترتیب که قبل و بعد از اجرای برنامه آموزشی از واحدهای مورد مطالعه آزمون به عمل آمد و نتایج بدست آمده از آزمون اولیه و ثانویه (قبل و بعد . از آموزش ) با یکدیگر مقایسه شدند. ابزار آموزشی مورد استفاده در این پژوهش جزوه آموزشی است که این جزوه پس از انجام آزمون اولیه به واحدهای مورد پژوهش داده شد. پس از یک هفته آزمون ثانوی انجام گرفت. 
نتایج : یافته های پژوهش نشانگر آن است که بین آگاهی مادران باردار قبل و بعد از آموزش اختلاف معنی داری وجود داشته ( 0/ 0001>p
نتیجه گیری: بررسی به عمل آمده بیانگر آن است که اجرای برنامه آموزشی توانسته است میزان آگاهی نمونه ها را در این خصوص افزایش دهد. 
 
 
Full-Text [PDF 2209 kb]   (100 Downloads)    
Article Type : Research | Subject: Special
Received: 2019/06/17 | Accepted: 2019/06/17 | Published: 2019/06/17